Dit doen wij

Onteigening

De overheid heeft als uiterste middel de mogelijkheid om uw eigendommen te onteigenen. Om uw eigendommen te verkrijgen zal men echter eerst in overleg moeten treden met de eigenaren of rechthebbende om er in onderling overleg uit te komen (minnelijke verwerving). Bij een volledige schadeloosstelling op basis van onteigening dient  rekening gehouden te worden met alle schadecomponenten zoals vermogensschade, inkomensschade en belastingschade. Wanneer de minnelijke verwerving niet slaagt zal de administratieve onteigening starten, gevolgd door de privaatrechtelijke (gerechtelijke) onteigening. Wij bieden u de begeleiding in deze procedure en vertegenwoordigen samen met een advocaat uw belangen bij de rechter. Verschel & Van Dun kenmerkt zich hierbij door zijn kritische ‘no-nonsense’ houding ten opzichte van de onteigenende overheid, met oog voor een realistische eindbeeld voor de klant. De kosten die u maakt voor onze advisering en bemiddeling worden in deze gevallen aan u vergoed door de overheid, door middel van een deskundige-vergoeding op basis van normbedragen.

Naast onteigening kennen we ook de gedoogplicht. De gedoogplicht is de procedure die het voor de overheid mogelijk maakt om op snelle doch zorgvuldige wijze ingrepen te doen zonder langdurige (onteigenings)procedure. Met name waterschappen maken hier gebruik van op basis van de Waterwet. Het uitgangspunt hierbij is dat een waterstaatswerk wordt uitgevoerd op grond van derden, zonder dat daarvoor noodzakelijkerwijs het eigendom van de ondergrond verworven behoeft te worden. Het is hierbij van belang dat de ingrepen op gronden van derden minimaal zullen zijn en dat na afronding van de werkzaamheden het reguliere grondgebruik weer mogelijk is. Wanneer de overheid op uw gronden gebruik wenst te maken van de gedoogplicht, dan hebt u recht op een volledige schadeloosstelling. Verschel & Van Dun adviseert u, en behartigt uw belangen in de procedure. Veelal vergoedt de overheid hierbij uw kosten voor een deskundige waardoor onze dienstverlening kosteloos is voor u.

Bekijk alle diensten