Dit doen wij

Opkoopregeling piekbelasters

Geplaatst: 11-12-2020

Met de nieuwe regeling ‘Provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’ hebben provincies budget gekregen om agrarische bedrijven met een hoge stikstofuitstoot nabij Natura-2000 gebieden aan te kopen.

Er komt in eerste instantie een bedrag van 100 miljoen euro vrij, te verdelen over de twaalf provincies. In totaal is er voor de regeling 350 miljoen euro beschikbaar.

De regeling spreekt van een vergoeding voor een veehouderij van een marktconforme waarde. Dit is nadrukkelijk iets anders dan de economische waarde van een bedrijf. Iets dat zowel in het voordeel als het nadeel van de eigenaar uit kan pakken.

 

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de regeling moet een veehouderij ‘piekbelaster’ zijn; dat wil zeggen binnen 10 kilometer van een Natura 2000 gebied liggen én stikstofdepositie van meer dan 2 mol per hectare hebben. Daarnaast moet er voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

De betreffende veehouderijlocatie wordt definitief gesloten (ook geen voortzetting op een andere locatie);

  • Alle dieren worden afgevoerd;
  • Meststoffen worden van de locatie verwijderd;
  • Productierechten komen te vervallen;
  • Vergunningen t.b.v. de veehouderij worden ingetrokken of aangepast;
  • Het bestemmingsplan wordt gewijzigd;
  • Bedrijfsgebouwen worden gesloopt, tenzij deze voor een nieuwe (bedrijfs-)bestemming kunnen worden gebruikt.

  

Provinciale invulling Noord-Brabant

Inmiddels heeft de provincie Noord-Brabant aan de hand van deze regeling haar eigen beleid opgesteld. Dit bestaat uit drie opkooprondes, waarvan de eerste een bedrag van 16 miljoen omvat en van 18 januari tot 1 maart 2021 opengesteld wordt. De provincie verwacht hiermee circa 10 bedrijven op vrijwillige basis uit te kopen. De aanmeldingen voor deze provinciale opkoopregeling worden beoordeeld op ‘kosteneffectiviteit’, dat wil zeggen de kosten per mol stikstofwinst.

Veehouderijen die in aanmerking komen dienen goed voorbereid te zijn. Omdat er een beperkt budget is, is snel en accuraat handelen noodzakelijk. Met name vanwege het aspect ‘kosteneffectiviteit’ is het van groot belang dat u voor de aanvraag de juiste parameters invoert. Naast het inbrengen van opstallen, vergunningen en rechten zal ook de inbreng van landbouwgrond bij de inschrijving tot een hogere kosteneffectiviteit leiden. Een strategisch goed ingevulde aanvraag vergroot uw kans om in onderhandeling te kunnen gaan met de provincie en bij de eerste 10 bedrijven te horen. De uiteindelijke aankoop kan dan worden gedetailleerd naar oppervlakten opstallen, cultuurgrond, wel of geen woning, rechten en vergunningen. De eerste klap, de inschrijving, is derhalve een daalder waard.

 

Tweede opkoopregeling in 2021

Dit is één van de regelingen waarmee natuurherstel, ruimte voor ontwikkelingen en stikstofreductie gecreëerd moet worden. Tegelijkertijd wil landbouwminister Schouten het hiermee mogelijk maken om PAS-meldingen te legaliseren.

In 2021 volgt er nog een tweede (vrijwillige) stoppersregeling, de ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties’. Voor deze regeling kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders zich te zijner tijd zelf opgeven, ook als ze niet als piekbelaster zijn aangemerkt.

 

Meer informatie

Heeft u een bedrijf dat binnen 10 kilometer van een Natura 2000 gebied ligt? En overweegt u om te stoppen of verkopen? Wilt u laten berekenen of u een depositie heeft van 2 mol per hectare of meer? Onze adviseurs en rentmeesters maken tijdig een gedegen plan met u. Daarnaast kunnen onze taxateurs u voorzien van een helder taxatierapport. Neem gerust contact met ons op:

 

Van Dun Advies: 013 5199458 / info@vandunadvies.nl

Van Dun & Van Gerwen: 0486 450160 / info@vandun-vangerwen.nl

Verschel & Van Dun: 013 3031876 / info@verschelvandun.nl

 

Nieuws overzicht