Dit doen wij

Overdrachtsbelasting vanaf 2021

Geplaatst: 01-12-2020

Vastgoed dat de koper zelf niet voor langere tijd gaat gebruiken als hoofdverblijf, wordt per 2021 duurder als gevolg van een hogere overdrachtsbelasting. Het tarief gaat in die situatie omhoog naar 8%. Tot 2021 bedraagt de overdrachtsbelasting voor woningen 2% en voor niet-woningen 6%.

Hetzelfde geldt voor de aankoop van een vakantiewoning of een woning die u koopt om bijvoorbeeld te gaan verhuren aan uw kind(eren) of aan derden. Ook voor vastgoedbeleggers en ondernemers is het overdrachtspercentage vanaf 2021 8%.

Voor vastgoed dat de koper zelf gaat bewonen als hoofdverblijf, blijft het tarief 2% of is er een vrijstelling.

 

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters

Starters die een huis kopen, hoeven vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting meer te betalen. De voorwaarden voor deze vrijstelling zijn:

  • De koper is tussen de 18 en 35 jaar;
  • de koper gaat zelf in de gekochte woning wonen en deze woning wordt het hoofdverblijf;
  • de vrijstelling is niet eerder gebruikt.
  • De koper moet schriftelijk verklaren dat aan die voorwaarden is voldaan.

De notaris heeft deze verklaring nodig voor de aangifte overdrachtsbelasting. Als je niet aan deze voorwaarden voldoet bij de koop van een woning, betaal je 2% of 8% overdrachtsbelasting.

Als een stel samen een huis koopt, dient per koper te worden beoordeeld of er gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Het kan dus voorkomen dat de ene koper een beroep kan doen op de vrijstelling, terwijl de andere koper over zijn aandeel in de woning 2% overdrachtsbelasting verschuldigd is.

 

Aanpassing wetsvoorstel
In november is een ruime meerderheid in de Tweede Kamer akkoord gegaan met bovengenoemd wetsvoorstel over de overdrachtsbelasting. Dat gebeurde nadat het wetsvoorstel op een aantal punten wat is aangepast. Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer. Medio december a.s. stemt de Eerste Kamer over deze en andere belastingplannen.

Aanpassingen in het wetsvoorstel:

  • In het wetsvoorstel is opgenomen dat de ‘startersvrijstelling’ per 1 april 2021 wordt beperkt. Voor de toepassing van deze vrijstelling mag de waarde van de woning niet hoger liggen dan de ‘woningwaardegrens’. Deze grens ligt dan op € 400.000; dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor de waarde kijkt men naar de gehele woning en de daarbij behorende aanhorigheden en niet naar de waarde van het verkregen deel van de woning. De ‘woningwaardegrens’ is een drempelbedrag. Dat betekent dat bij overschrijding daarvan overdrachtsbelasting is verschuldigd over het gehele bedrag. Deze beperking is op uitdrukkelijk verzoek van PvdA en GroenLinks opgenomen. Inmiddels is er ook kritiek op deze beperking.
  • Aanvankelijk was in het wetsvoorstel opgenomen dat de ‘startersvrijstelling’ zou vervallen per 1 januari 2026. Deze bepaling is nu geschrapt. Volgens de indieners van dit  wijzigingsvoorstel verdienen starters namelijk langer dan vijf jaar een voordeel om een woning te vinden. Er vindt in 2024 wel een evaluatie plaats van deze vrijstelling.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de overdrachtsbelasting in uw situatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs via 013-3031876 of info@verschelvandun.nl.

 

Nieuws overzicht