Dit doen wij

Wijziging interim omgevingsverordening definitief

Geplaatst: 04-12-2020

Op 4 december is de inwerkingtreding van de wijziging van de provinciale Interim Omgevingsverordening gepubliceerd. Hiermee is de deadline voor het aanpassen van bestaande stallen definitief aangepast naar 1 januari 2024.

Alle bedrijven moeten vanaf 1 januari 2024 voldoen aan de strengere emissie-eisen. Dit kan op twee manieren:

  1. Intern salderen: Bestaande stallen moeten vanaf 1 januari 2024 gemiddeld voldoen aan de dan geldende emissie-eisen. Dit betekent dat bij het doen van een aanvraag alle bestaande stallen op een bedrijf gemiddeld moeten voldoen aan de eisen die gelden vanaf 1-1-2024. Na 2028 gelden er nieuwe (strengere) eisen waar de stallen gemiddeld aan moeten voldoen. Om te toetsen of gemiddeld wordt voldaan mogen álle stallen worden meegenomen, dus ook nieuwe stallen.
  2. Elke stal die ouder is dan 15 jaar (20 jaar voor rundveestallen) voldoet individueel aan de actuele eisen. Nieuwere stallen zijn nog uitgezonderd tot het moment dat de stallen 15 (of 20) jaar oud worden.

Vanaf 1 januari 2028 worden voor verschillende diercategorieën de maximale emissiewaarden verder verlaagd en moet er worden voldaan aan die nog strengere emissiewaarden. Uw bedrijfsgemiddelde moet dan opnieuw voldoen aan de (strengere) eisen die dan gelden. Als een individuele stal als nieuwe stal is aangemerkt blijft deze stal wel voor 15 of 20 jaar gevrijwaard.

 

Uitzondering voor natuurinclusieve bedrijfsvoering

In de verordening zijn ook enkele uitzonderingen opgenomen voor bijvoorbeeld zeer extensieve bedrijven of bedrijven met een ‘natuurinclusieve bedrijfsvoering’. De voorwaarden die verbonden zijn aan de uitzondering voor bedrijven met een natuurinclusieve bedrijfsvoering zijn:

  • Het bedrijf moet blijvend beschikken over voldoende grond voor een veebezetting van 2 GVE per hectare;
  • Door aanvullende maatregelen moet de gemiddelde ammoniakemissie van het bedrijf worden verlaagd tot de maximale emissiewaarde die ook voor andere bedrijven geldt. Het is aan de ondernemer om aan te tonen hoe op het bedrijf de emissie van ammoniak verder wordt verlaagd;
  • Op het bedrijf moeten maatregelen worden getroffen die invulling geven aan een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Voor welke maatregelen getroffen kunnen worden wordt verwezen naar de provinciale subsidieregeling transitie veehouderij Noord-Brabant.

Deze uitzondering zal niet meteen voor alle bedrijven beschikbaar zijn. Op bedrijfsniveau dient te worden bekeken wat de mogelijkheden zijn om invulling te geven aan de natuurinclusieve bedrijfsvoering.

De verplichting dat nieuwe stallen moeten voldoen aan de maximale emissiewaarde blijft onverminderd van kracht.

 

Tijdsdruk

De vaststelling van deze wijziging betekent dat vóór 1 januari 2024 de benodigde toestemmingen (vergunningen/meldingen) moeten zijn verleend én dat de stal moet zijn aangepast. Wacht daarom niet te lang met de voorbereidingen van een aanvraag.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de wijziging van de IOV of heeft u vragen of de gevolgen hiervan voor uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl / info@vandun-vangerwen.nl. 

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur. De mobiele telefoonnummers van onze adviseurs vindt u op onze website.

 

Nieuws overzicht