Dit doen wij

Privacyverklaring Verschel & Van Dun BV

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verschel & Van Dun BV, ingeschreven in handelsregister onder nr. 64665291, statutair gevestigd aan het adres Dorpsstraat 54, 5113 TE te Ulicoten, tel: 013-3031876, e-mail: info@verschelvandun.nl, hierna te noemen Van Dun, verklaart zich verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Van Dun persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) klanten;
 • personeel;
 • toeleveranciers en overige bedrijven waarmee Van Dun contact heeft;
 • bezoekers van de website;
 • ontvangers van nieuwsbrieven;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die contact opnemen met Van Dun;
 • alle overige personen van wie Van Dun persoonsgegevens verwerkt;
 • alle overige anderszins betrokkenen met Van Dun van wie persoonsgegevens verwerkt worden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Van Dun verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken:

 • bedrijfsnaam of bedrijfsnamen;
 • BTW Nummer(s);
 • Kamer van Koophandel registratie;
 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • BSN-nummer;
 • telefoonnummer(s) zowel mobiel als vast;
 • faxnummer(s);
 • e-mailadres(sen);
 • overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie of telefonische contacten.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens
Van Dun verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief.

Rechtsgrond voor de verwerking
Van Dun verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Omdat u toestemming gegeven heeft, die altijd weer kan worden ingetrokken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
 • Omdat het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst met u.
 • Een wettelijke verplichting die Van Dun verplicht om bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen.
 • Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruiken van contactgegevens voor het uitnodigen van relaties voor een bijeenkomst, het verbeteren van onze dienstverlening of het toezenden van een nieuwsbrief.

Om onze diensten te kunnen verlenen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen is het noodzakelijk dat u ons uw persoonsgegevens verstrekt. Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen werkzaamheden voor u verrichten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Dun neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Dun) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Van Dun bewaart uw persoonsgegevens omdat dit nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard in elk geval gedurende de looptijd van de overeenkomst die Van Dun met u heeft gesloten. Daarna worden uw gegevens bewaard zolang u niet bij ons aangeeft dat deze gegevens geheel of gedeeltelijk verwijderd dienen te worden.

Verstrekken aan derden
Van Dun verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doorgifte buiten de EER
Van Dun geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Van Dun er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Van Dun gebruikt alleen technische- en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie naam Provider Type Duratie URL Soort
PHPSESSID verschelvandun.nl HTTP Session verschelvandun.nl Functionele cookie
_ga verschelvandun.nl HTTP 2 years verschelvandun.nl Analytische cookie
_gat verschelvandun.nl HTTP Session verschelvandun.nl Analytische cookie
_gid verschelvandun.nl HTTP Session verschelvandun.nl Analytische cookie
collect google-analytics.com Pixel Session verschelvandun.nl Analytische cookie
NID google.com HTTP 6 months verschelvandun.nl/contact Marketing cookie

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Dun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. Dat kan telefonisch of via info@vandunadvies.nl.

Mocht er een gegevenslek ontstaan, dan zullen wij dit melden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Dun en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u opgeslagen hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verschelvandun.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Van Dun wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Privacyverklaring downloaden