Dit doen wij

Nadeelcompensatie

Het stelsel van nadeelcompensatie is in Nederland een buitenwettelijk bestuursrechtelijk schadevergoedingsstelsel op basis waarvan een bestuursorgaan, onder voorwaarden, verplicht is tot het vergoeden van de onevenredige nadelen die rechtmatige handelingen in het kader van de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid bij derden hebben veroorzaakt.

Er is uitsluitend sprake van een voor vergoeding in aanmerking komend nadeel indien het nadeel buiten het normaal maatschappelijke risico van de benadeelde valt - de zogenaamde abnormale last - en de benadeelde deel uitmaakt van een beperkte groep die deze nadelen ondervindt, terwijl een grote groep baat heeft bij de voordelen van de overheidshandelingen, de zogenaamde speciale last.

De schadevergoedingsplicht is ontleend aan het "algemene beginsel van behoorlijk bestuur" of ook wel bekend als het beginsel van de gelijke verdeling van de publieke lasten.

Een schadevergoeding ten titel van nadeelcompensatie kan uitsluitend worden verkregen op aanvraag bij het schadeveroorzakend bestuursorgaan. Een aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend en te voldoen aan de eisen die daaraan door de Algemene wet bestuursrecht worden gesteld. Verschel & Van Dun adviseert u bij de beoordeling of een verzoek om schade vergoeding kans van slagen heeft, en begeleid u bij het indienen van een concrete claim bij het bevoegd gezag.

Bekijk alle diensten