Dit doen wij

Advies over onzekerheden wijziging provinciaal beleid stalaanpassingen

Geplaatst: 26-04-2023

Tijdens de bijeenkomst van de Provinciale Statenvergadering in Noord-Brabant op 3 maart 2023, zijn er enkele besluiten genomen tot wijziging van het provinciale beleid ten aanzien van stalaanpassingen. De uitslag van de provinciale verkiezingen heeft daarna een grote onzekerheid gebracht over de manier en het tempo waarin dit beleid tot uitvoering wordt omgezet. Wij brengen u graag op de hoogte van de wijzigingen en adviseren u, ondanks alle onduidelijkheid, tijdig met uw plannen aan de slag te gaan.

In het kort houden de oorspronkelijke wijzigingen het volgende in:  

  • Per 1 juli 2024 dienen alle stallen ouder dan 15 jaar (of 20 jaar bij rundveestallen) te voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in bijlage 2 van de provinciale Verordening. Dat betekent dat de stallen dan feitelijk moeten zijn aangepast – lees emissiearm zijn gemaakt - en de benodigde toestemmingen (melding Activiteitenbesluit of Omgevingsvergunning milieu en Natuurbeschermingsvergunning) zijn verleend.
  • Vóór 1 oktober 2023 dient de vergunningsaanvraag Wet Natuurbescherming te zijn ingediend, en bij het ontbreken van een WNB-vergunningplicht de milieuaanvraag of -melding.

Handhaving stalaanpassing
De datum dat de stallen moeten voldoen aan de strenge emissienorm is dus verschoven van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. En hoewel de verkiezingsuitslag wellicht doet vermoeden dat het anders gaat lopen, moet nog blijken dat een nieuwe coalitie ander beleid gaat voeren. Het huidige provinciebestuur heeft echter aangekondigd op de stalaanpassingen te gaan handhaven. Alleen ondernemers die tijdig een vergunning hebben aangevraagd en waarbij deze vergunning vervolgens niet binnen de termijnen is verleend, kunnen rekenen op coulance.

Ook is in het provinciaal beleid opgenomen wanneer welke maximale emissiewaarden van toepassing zijn. Voor met name melkkoeien, geiten, vleesvee, leghennen en (ouderendieren van) vleeskuikens, zijn er vanaf 1 juli 2024 strengere emissiewaarden van toepassing. Om aanspraak te kunnen maken op de huidige norm moet uiterlijk
1 oktober 2023 een aanvraag worden ingediend. De afhandeling van vergunningaanvragen ligt momenteel grotendeels stil als gevolg van de gerechtelijke uitspraken over de emissiereductie van emissiearme rundveevloeren. Wanneer het afhandelen van aanvragen weer wordt opgepakt, dan duurt het maanden (of misschien zelfs jaren) voordat provincies en gemeenten de achterstand hebben ingelopen.  

Voorkom strengere emissienormen
Dient u uw vergunningaanvraag na 1 oktober 2023 in? Dan wordt op deze aanvraag waarschijnlijk pas na 1 juli 2024 beslist. Dit betekent dat u dan dus mogelijk te maken krijgt met de strengere emissienormen. Daarom is het belangrijk vóór 1 oktober 2023 een nieuwe vergunningaanvraag te hebben ingediend om te voldoen aan de gestelde emissienormen.

De uitslag van de provinciale statenverkiezing veroorzaakt extra discussie en onzekerheid over het vastgestelde beleid en de daarbij gehanteerde data. Daarnaast hebben we de diverse gerechtelijke uitspraken, waardoor de feitelijke emissiereductie van emissiearme systemen ter discussie staat. De Provincie Noord-Brabant heeft eerder besloten tot een vergunningenstop. En in Den Haag is men bezig met nieuw, landelijk stikstofbeleid, dat gepaard zal gaan met opkoopregelingen.

Door al deze onduidelijkheid wachten veel ondernemers nu af; begrijpelijk natuurlijk, want op dit moment valt het niet mee om een vergunbare aanvraag in te dienen. We staan echter aan een vooravond van grote beleidswijzigingen, en daarom moeten er misschien belangrijke strategische keuzes voor uw onderneming gemaakt worden! Daarom is het van belang om, juist op dit moment, na te denken over de toekomst van het bedrijf.

Wij helpen u graag maar start op tijd! 
Uiteraard zijn we afhankelijk van de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen. We weten niet of er uitstel komt, wanneer dat er komt en voor hoelang! Daarom adviseren we u dringend om niet af te wachten, maar actie te ondernemen. Start op tijd, start nu. 

Wilt u uiterlijk 1 oktober 2023 een vergunningaanvraag in kunnen dienen, dan adviseren wij u zo spoedig mogelijk te starten met het maken van uw plannen. Uiteraard staan onze adviseurs voor u klaar. Heeft u een eigen adviseur neem dan zo snel mogelijk contact op met hem of haar, zodat wij uw aanvraag spoedig kunnen opstarten. Heeft u geen vaste adviseur? Stuur dan een mail naar info@vandunadvies.nl of bel naar (013) 519 94 58.

PS Veel van uw collegaveehouders zitten met dezelfde opgave. De kans is erg groot dat wij het komende half jaar veel aanvragen gereed moeten maken. Om uw aanvraag vóór 1 oktober 2023 in te kunnen dienen, vraagt de nodige inspanningen en tijd van onze kant. Wij hanteren de volgorde van opdrachtverstrekking op basis van binnenkomst.

Nieuws overzicht