Dit doen wij

Nieuw VAB-beleid gemeente Hilvarenbeek

Geplaatst: 12-06-2020

De gemeente Hilvarenbeek heeft op 11 juni 2020 de ‘Strategie vitalisering buitengebied’ vastgesteld. Hierin is de visie op niet-agrarische ontwikkelingen, met name de herbestemming van voormalig agrarische locaties, in het buitengebied vastgelegd. Hiermee wordt het makkelijker om (voormalig) agrarische locaties een nieuwe bestemming te geven.

In de gemeente Hilvarenbeek zijn circa 125 agrarisch bestemde locaties waar geen agrarisch bedrijf meer actief is. Hiervan zijn ongeveer 80 locaties in het vigerende bestemmingsplan reeds aangemerkt als 'Voormalig Agrarisch Bedrijf' (VAB). Om de ontwikkelingsmogelijkheden van deze locaties, ruimte-voor-ruimte woningen en andere functies makkelijker te maken heeft de gemeente een strategie opgesteld. Initiatiefnemers en adviseurs worden hierin uitgedaagd om met goede voorstellen te komen, waarbij maatwerkoplossingen mogelijk zijn.

In de strategie wordt omschreven welke ruimte en mogelijkheden de gemeente voor nieuwe functies biedt en welke voorwaarden zij hieraan verbindt. Als een concrete nieuwe ontwikkeling niet toegestaan kan worden op basis van het geldende bestemmingsplan, dan wordt bekeken of de ontwikkeling past binnen de (ruimere) kaders van deze strategie.

 

Nieuwe functies

De gemeente ziet veel mogelijkheden voor nieuwe functies in vrijkomende agrarische gebouwen, vooral op het gebied van recreatie, toerisme, horeca en zorg. Maar ook bedrijfsfuncties zijn mogelijk. Ook kan gedacht worden aan huisvesting van arbeidsmigranten als zelfstandige functie.

Uitgangspunt is om alleen ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen als deze bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van het buitengebied. Voor VAB’s betekent dat dat bijvoorbeeld vaak dat een percentage van de toename van de grondwaarde geïnvesteerd moet worden in het landschap.

 

Woningbouw

De toename van leegstaande agrarische bebouwing is zo groot dat niet alles ingevuld kan worden met nieuwe functies. Om leegstand en daarmee verloedering of illegale activiteiten te voorkomen, biedt de gemeente daarom ook verschillende mogelijkheden om de sloop van overtollige bebouwing te stimuleren. Bijvoorbeeld door de bouw van Ruimte-voor-ruimte woningen,  zogenaamde ‘nieuwe (woon)erven’ of een combinatie van Ruimte-voor-ruimte met de (provinciale) landgoederenregeling.

Ook hier moet een kwaliteitswinst gehaald worden voor het buitengebied. Daarom geldt er een inspanningsverplichting om de sloop en/of sanering in het kader van een RvR-bouwtitel in Hilvarenbeek te laten plaatsvinden.

Op basis van de strategie is overigens ook vervangende nieuwbouw mogelijk, waar volgens het bestemmingsplan meestal alleen hergebruik van bestaande gebouwen  is toegestaan.

 

Agrarische ontwikkelingen

Naast deze strategie voor niet-agrarische ontwikkelingen in het buitengebied komt de gemeente Hilvarenbeek naar verwachting in de loop van 2021 met een visie over de agrarische ontwikkelingen.

 

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden op uw locatie? De rentmeesters van Verschel & Van Dun en adviseurs van Van Dun Ontwerp & Planologie helpen u graag. Ook kunnen zij het complete traject voor u begeleiden.

Verschel & Van Dun: 013 3031876 / info@verschelvandun.nl

Van Dun Ontwerp & Planologie: 013 5199458 / info@ontwerp-planologie.nl

 

Nieuws overzicht