Dit doen wij

Stikstofmaatregelen bekend

Geplaatst: 14-11-2019

Op woensdag 13 november heeft het kabinet de eerste maatregelen bekend gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden verlaagd wordt.  

Om vergunningverlening voor woningbouwprojecten weer op gang te brengen is besloten om op korte termijn verschillende maatregelen te treffen. Door deze maatregelen neemt de uitstoot van stikstof bij verschillende bronnen af, waardoor ook de depositie op de Natura2000-gebieden zal afnemen. Door een gedeelte van deze afname toe te kennen aan woningbouwprojecten en wegverbredingen kunnen deze projecten doorgang vinden.

 

Maatregelen

De belangrijkste maatregel is het verlagen van de maximum snelheid op alle snelwegen naar 100 km/h. Voor veehouderijen zijn de volgende maatregelen aangekondigd;

  • Ammoniakreductie via voermaatregelen:  Door de hoeveelheid eiwit in het voer te verlagen zal er minder stikstof uitgescheiden worden. De verlaging mag niet leiden tot negatieve effecten op de gezondheid en het welzijn van het dier en volksgezondheid.
  • Warme saneringsregeling varkenshouderij: De Srv-regeling, die per 25 november opgesteld wordt, zal leiden tot een verlaging van de stikstofdepositie.

 

Spoedwet Aanpak Stikstof

De maatregelen treden in werking wanneer de spoedwet Aanpak Stikstof is goedgekeurd door beide kamers. In deze wet wordt ook geregeld dat activiteiten die geen significante gevolgen hebben voor de beschermde gebieden vrijgesteld zijn van de vergunningplicht.

 

Melding Wet Natuurbescherming

In de brief wordt ook nog kort ingegaan op de bedrijven die een melding in het kader van de Wet natuurbescherming hebben gedaan. Bij bedrijven met een melding zal niet actief gehandhaafd worden totdat het Rijk een voorziening heeft getroffen voor deze bedrijven. Aangegeven is dat hier met prioriteit aan wordt gewerkt.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de gevolgen voor uw bedrijf? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 013-5199458 (Ulicoten), 0493-745015 (Someren), 0486-450160 (Reek) of via info@vandunadvies.nl.

U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw vaste adviseur.

 

Nieuws overzicht