Dit doen wij

Voorwaarden extern salderen Brabant

Geplaatst: 08-10-2020

Sinds 15 september is de beleidsregel natuurbescherming van de provincie Noord-Brabant gewijzigd. Hiermee is het mogelijk gemaakt om een vergunning Wet natuurbescherming te verkrijgen met toepassing van externe saldering. In dit artikel worden de voorwaarden die hieraan verbonden zijn toegelicht.

Externe saldering betekent dat een toename van stikstofdepositie kan worden vereffend door elders een activiteit te beëindigen. Deze methode werd in het verleden regelmatig toegepast, maar was sinds de invoering van de PAS niet meer toegestaan. Toen de PAS vorig jaar werd vernietigd werd externe saldering weer een optie om ontwikkelingen in het kader van de Wet natuurbescherming toch mogelijk te maken. Om een daling van de stikstofdepositie te waarborgen zijn hieraan nadere voorwaarden gesteld door de provincies. Recentelijk zijn deze voorwaarden gewijzigd, zodat alle bedrijven hun ‘stikstofrechten’ kunnen inzetten voor externe saldering.

Wanneer een bedrijf zich wil ontwikkelen dient onder andere onderzocht te worden of deze ontwikkeling effect heeft op de stikstofdepositie binnen de Natura2000-gebieden. Bij een toename van depositie kan het bedrijf kiezen om maatregelen te treffen op het eigen bedrijf (intern salderen) of om te zorgen dat elders stikstofemissie wordt verminderd. Wanneer elders de stikstofemissie wordt verminderd is er sprake van externe saldering en is de provinciale beleidsregel van toepassing.

 

Provinciale beleidsregel

Om gebruik te kunnen maken van externe saldering moet de beoogde transactie eerst worden gemeld bij de provincie. Zo krijgt de provincie zicht op het aantal aanvragen dat zij kunnen verwachten. Wanneer uit de melding blijkt dat de transactie niet voldoet aan de beleidsregel van de provincie, en dus op voorhand ongeschikt is voor externe saldering, kan de provincie hier de melder van op de hoogte brengen.

In de provinciale beleidsregel van Noord-Brabant is onder andere opgenomen dat er een directe koppeling tussen beide bedrijven moet zijn. Dit kan worden aangetoond door een overeenkomst tussen beide partijen, waarin onder andere de hoeveelheid stikstof wordt vastgelegd. Daarnaast wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de intrekking van de toestemming, zodat het saldogevende bedrijf geen gebruik meer kan maken van de emissie. Pas na deze intrekking kan de provincie vergunning voor de uitbreiding verlenen.

Om een dalende lijn van stikstofdepositie in te zetten is in de beleidsregel opgenomen dat:

  • Maximaal 70% van de overeengekomen stikstofemissie mag worden ingezet voor de uitbreiding van het bedrijf;
  • Emissie van bedrijven die deelnemen aan de subsidieregeling sanering varkenshouderijen of de stoppersregeling Besluit huisvesting niet mag worden ingezet voor externe saldering;
  • Maximaal de emissie zoals toegestaan conform het Besluit emissiearme huisvesting mag worden gebruikt ten behoeve van extern salderen;
  • De niet gerealiseerde capaciteit van het saldogevende bedrijf door de provincie ingetrokken wordt.

Daarnaast dient er sprake te zijn van een daadwerkelijke feitelijke afname van de stikstofemissie. Dit betekent dat de gebouwen waar de stikstofemissie in is vergund op het moment van sluiten van de overeenkomst nog aanwezig moeten zijn.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waar bij externe saldering rekening mee moet worden gehouden. De provincie zal bij een vergunningsaanvraag Wet Natuurbescherming toetsen of aan deze voorwaarden wordt voldaan.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over extern salderen? Of over de aan- of verkoop van stikstofrechten? De rentmeesters van Verschel & Van Dun beantwoorden ze graag en kunnen voor u bemiddelen in het aan- of verkooptraject.

De adviseurs van Van Dun Advies en Van Dun & Van Gerwen kunnen vervolgens een natuurvergunning voor uw bedrijfsuitbreiding aanvragen. Ook  kunnen zij u ondersteunen bij de (her)bestemming van uw (voormalige) agrarische locatie.

Neem gerust contact met ons op:

Verschel & Van Dun: 013 3031876 / info@verschelvandun.nl 

Van Dun Advies: 013 5199458 / info@vandunadvies.nl

Van Dun & Van Gerwen: 0486-450160 / info@vandun-vangerwen.nl

Nieuws overzicht